IQ-testen blijven moeilijk te interpreteren als de kinderen nog jong zijn en naar de basisschool gaan, maar een verstandelijke beperking is bekend bij de meeste mensen met PTLS. De hoofdvraag is: wat is de beste plek voor jouw kind? Dat is vaak een zoektocht, ondanks de mooie mogelijkheden in Nederland. Het komt eigenlijk neer op het parkeren van je eigen schroom en gevoelens; kijk naar waar jouw kind zich goed voelt.

In veel gemeenten zijn (medisch) kinderdagverblijven en scholen voor kinderen met een beperking. Meestal begint dat traject met het benaderen van het Sociaal Team van je eigen gemeente (of een team met een soortgelijke benaming). Zij kijken samen met jou welke mogelijkheden er zijn, welke indicatie ervoor nodig is, en wat volgens jullie samen de beste plek lijkt voor jouw kind. De gemeente financiert grotendeels alles wat hierbij nodig is, zoals leerlingenvervoer (indien de school te ver van de woning afligt). Daar hoort helaas ook een hoop papierwerk (en geduld) bij.

Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve onderwijsbegeleiding nodig hebben. Er is speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). 

Groepen in het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

De meeste PTLS-kinderen in Nederland gaan naar speciaal onderwijs en veelal naar Cluster 3 onderwijs: MLK, ZMLK, Mytyl (bron: Nathalie Foppen*):

MLK = voor moeilijk lerende kinderen
ZMLK = voor zeer moeilijk lerende kinderen
Mytylschool = voor ML, ZML en meervoudig gehandicapte kinderen

(*Nathalie weet van 40 PTLS-gezinnen in Nederland en België, en er is contact met de meeste van hen.)

Dagbesteding

Soms is school – ook speciaal onderwijs – niet de plek waar een kind zich goed bij voelt, of waar het niet de hele schoolweek kan zijn. Dan kan dagbesteding een optie zijn. Dagbesteding biedt sociale contacten en structurele activiteiten onder professionele begeleiding. Ook kunnen ouders gebruik maken van logeerhuizen, waar een kind bijvoorbeeld elk weekend/ om het weekend/ een weekend per maand logeert. Dagbesteding en logeerhuizen zijn er ook om mantelzorgers te ontlasten.

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven, en te zorgen dat hij/zij niet sociaal geïsoleerd raakt, voor kinderen en volwassenen. Bij volwassenen kan het gaan om een plek die in de plaats komt van een werkplek. Er wordt gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid.

Meer info over dagbesteding voor kinderen vind je hier.